la línia pedagògica


La nostra línia pedagògica es basa bàsicament en el joc. Creiem que és un element clau en el desenvolupament integral dels infants ja que jugant, el nen descobreix, explora i experimenta sensacions, moviments i relacions, a través de les quals arriben a conèixer-se a si mateixos i a formar conceptes sobre el món que els envolta.

 

Un infant quan juga se sent feliç i s'expressa lliurement, explora el món que l'envolta, desenvolupa les capacitats intel·lectuals i psicomotrius, es relaciona amb els altres, comprèn el valor de les normes, desenvolupa la seva creativitat i imaginació, descobreix les seves possibilitats i limitacions,...

 

S'ha de tenir en compte que els nens quan juguen, no tenen la intenció d'aprendre, per això la mestra ha de ser el guia en tot el procés d'aprenentatge i és qui ofereix recursos i estratègies per tal d'aconseguir un aprenentatge autònom. Les mestres hem de partir d'unes normes, valors i hàbits que donen als infants la llibertat i seguretat per poder aprendre. 

 

En aquesta etapa es fomenten activitats de caire global que permetin als nens/es uns aprenentatges d’interès, significatius i funcionals. Les rutines, els hàbits, les activitats, tallers, sortides... ajuden a afavorir l'aprenentatge dels infants. Entenem l'aprenentatge de forma globalitzada; tan importants són els conceptes, la música i l'art, com les habilitats emocionals, entre altres. 

 

No ens basem en una metodologia concreta, sinó que integrem les metodologies tradicionals amb les noves aportacions sobre el desenvolupament infantil: l'autonomia i materials de Maria Montessori, la creativitat de Reggio Emilia, els centres d'interès de Decroly, els aprenentatges primerencs amb Glenn Doman,  les intel·ligències múltiples de Gardner...

 

Donem molta importància als hàbits i les rutines, perquè ajuden als infants a assolir un bon nivell d'autonomia i seguretat personal, fet molt important pel seu bon desenvolupament. 

 

A l'escola treballem a partir dels primers aprenentatges de l'infant:

LLENGUATGE

El llenguatge de primer gestual i després verbal, representa l'adaptació social més important ja que és la base de qualsevol aprenentatge.

Aquesta àrea es treballa sempre, en totes les activitats que es fan: contes, titelles, làmines, jocs, conversa del matí...

HÀBITS

  • D'autonomia: a la hora de menjar, dormir, vestir, rentar les mans...
  • D'ordre i atenció: aprendre a escoltar, seguir petites ordres, ordenar i recollir les joguines...
  • De convivència: aprendre a relacionar-se amb les educadores, companys de l'aula, saber compartir...

PSICOMOTRICITAT

Es desenvolupa la coordinació psicomotriu, la maduració de l'esquema corporal, amb un domini espai-temps i sobretot el plaer del moviment lúdic.

MÚSICA

S'inicia l'infant en el món dels sons, ritmes, cançons, melodies, danses... La música és un element fonamental durant els primers anys de vida: els dona seguretat i confiança perquè es senten compresos quan comparteixen cançons. Els dona aprenentatge, ja que a través de les cançons, els infants milloren la parla i entenen el significat de les paraules. També els dona concentració i expressió corporal, ja que amb la música estimulem l'expressió corporal dels infants tot potenciant la seva coordinació i el control rítmic del seu cos. 

LA PANERA DELS TRESORS I EL JOC HEURÍSTIC 

La panera dels tresors és una panera plena de materials diversos (naturals, metàl·lics, de fusta...) i la tria d'aquests està feta a consciència. És un joc d'exploració per a nadons que els desenvolupa els sentits ja que exploren i descobreixen les característiques dels materials, així poden notar les diferències de textura, de pes, de forma, color, etc. A més, potencia la descoberta d'un mateix, l'aprenentatge de nous moviments i habilitats, l'aprenentatge i coneixement de l'entorn... i els dona autoestima, ja que són ells mateixos els que trien l'objecte amb el qual jugar.  

La panera dels tresors és un joc adequat per començar a treballar des que l'infant pot mantenir-se assegut a terra. A partir dels 12 mesos, les necessitats del seu desenvolupament evolutiu i maduratiu canvien i la panera es pot anar transformant en una proposta de joc heurístic. 

 

Què és el joc heurístic? 

És una activitat de joc que aprofita les accions espontànies dels petits i les potencia. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal...

Té dues fases: Es posen els materials a l'abat dels infants perquè hi puguin jugar i l'adult es posa en un lloc on pugui observar l'activitat, té una actitud passiva-activa, és a dir, està disponible però no intervé en el joc. Així doncs, durant la primera fase, els infants exploren el material i combinen els objectes amb els altres. La segona fase és la de recollida conjunta del material amb l'ajuda de l'adult. 

El joc heurístic està format per objectes que no tenen una finalitat lúdica preestablerta, però que són fàcilment combinables entre ells: recuperats de la natura, recollits de casa, etc. 

EXPERIMENTACIÓ, MANIPULACIÓ I ART

Experimentant i manipulant amb diferents materials proposats per les educadores, els infants duen a terme processos creatius, descobertes i vivències. El nostre objectiu principal és que descobreixen les relacions amb l'entorn començant a discriminar les formes, colors, textures,...  El que pretenem amb aquestes propostes és que tinguin la possibilitat de desenvolupar i augmentar el seu nivell de concentració, imaginació i expressió artística en un ambient tranquil i relaxat. 

 

Mitjançant les diferents propostes es creen jocs d'exploració i descoberta amb diferents materials. L'experimentació és una activitat en la qual els infants exploren lliurement a partir de la manipulació dels materials. A partir d'aquí els nens i nenes poden observar les relacions que s'estableixen amb els diferents objectes que tenen a l'abast. Davant d'aquests materials, creen les seves pròpies hipòtesis i s'inicien en la lògica-matemàtica fent combinacions, classificacions, comparacions, etc. D'aquesta manera són ells mateixos els protagonistes de les seves descobertes i aprenentatges. 

 

Aprofitem també per treballar les emocions mitjançant l'art. Els nens s'expressen amb un llenguatge diferent al de l'adult i necessiten altres formes per manifestar com es senten, és per això que utilitzem l'art i els mitjans visuals com a principal via de comunicació, molt útil i vàlida per treballar amb els infants. 

 

També tenen a l'abast la taula de llum. És un objecte molt útil per experimentar amb la llum, interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents, jugar, fer ombres, pintar amb pintures, treballar amb sorra, sal, fruites, colorants, etc. L'ambient de llum ofereix l'oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l'activitat científica en un centre d'expressió artística. 

 

Els materials varien a cada proposta: pintura, fang, xocolata, material natural, ampolles sensorials, material de rebuig, fruites, paper, etc. 

ANGLÈS

A P2 s'inicia la llengua anglesa d'una manera divertida i participativa a través d'un titella, la Betty.  Pretenem que tots els conceptes s'aprenguin de manera espontània a partir del joc i les cançons.  

RACONS DE JOC I DE TREBALL 

A P2 s'inicien els racons, aquests ens permeten organitzar l'aula en petits grups, on a cada racó s'hi realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.  Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa, la seva imaginació i el sentit de la responsabilitat. 

- Racó de cotxes

És un racó de joc simbòlic on hi ha garatges i estores. Els infants juguen lliurement amb els cotxes fent-los passar per les carreteres, pujant i baixant el garatge, etc. 

- Racó de contes

L'objectiu principal del racó de contes és que els infants s'hi comencin a familiaritzar, que aprenguin a estar atents i concentrats amb el conte que estan mirant, que passin les pàgines sols i sobretot que gaudeixin mirant-los. 

- Racó de la pissarra

En aquest racó es treballa la  coordinació oculomanual i el traç de manera lliure, fent volar la imaginació i creativitat de cadascú. Els nens i nenes exerciten una sèrie de traços que, més endavant, els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres.  

- Racó de cuinetes

Durant el joc simbòlic els infants imiten les accions de l'adult: renten els plats a la pica, preparen el dinar, cuinen el menjar a les cassoles, serveixen el menjar als plats...

- Racó d'experimentació

Aquest racó va variant al llarg del curs. És un espai de creixement que incita a la reflexió sobre el que s'està fent, es manipula, s'investiga, es prova... Experimentem amb tot tipus de material.

- Racó de psicomotricitat fina

En aquest racó el material va variant, els proposem diverses activitats per tal de millorar la seva motricitat fina:

  • Cargolem i descargolem
  • Fem plastilina
  • Punxem i retallem 
  • Tapem i destapem 
  • Pesquem ànecs i peixos amb pinces
  • Juguem amb els "pius"...

- Racó de la caseta

És un altre racó de joc simbòlic on els nens i nenes tenen l'oportunitat d'imitar accions de la vida quotidiana del món dels adults: donar el biberó a les nines, posar-les a dormir, canviar els bolquers, pentinar-les... 

- Racó del bloc temàtic 

Aquest racó està relacionat amb el bloc temàtic que es treballa a l'aula en aquell moment i per tant, va variant al llarg del curs. Es tracta d'un racó on els infants poden manipular lliurement el material.