moments de joc

Respectar i prioritzar les estones de joc lliure és essencial per desenvolupar adequadament la nostra funció educativa.

La nostra línia pedagògica es basa bàsicament en el joc. Creiem que és un element clau en el desenvolupament integral dels infants ja que jugant, el nen descobreix, explora i experimenta sensacions, moviments i relacions, a través de les quals arriben a conèixer-se a si mateixos i a formar conceptes sobre el món que els envolta.

 

Un infant quan juga se sent feliç i s'expressa lliurement, explora el món que l'envolta, desenvolupa les capacitats intel·lectuals i psicomotrius, es relaciona amb els altres, comprèn el valor de les normes, desenvolupa la seva creativitat i imaginació, descobreix les seves possibilitats i limitacions,...

 

S'ha de tenir en compte que els nens quan juguen, no tenen la intenció d'aprendre, per això la mestra ha de ser el guia en tot el procés d'aprenentatge i és qui ofereix recursos i estratègies per tal d'aconseguir un aprenentatge autònom. Les mestres hem de partir d'unes normes, valors i hàbits que donen als infants la llibertat i seguretat per poder aprendre. 

 

En aquesta etapa es fomenten activitats de caire global que permetin als nens/es uns aprenentatges d’interès, significatius i funcionals. Les rutines, els hàbits, les activitats, tallers, sortides... ajuden a afavorir l'aprenentatge dels infants. Entenem l'aprenentatge de forma globalitzada; tan importants són els conceptes, la música i l'art, com les habilitats emocionals, entre altres. 

 

No ens basem en una metodologia concreta, sinó que integrem les metodologies tradicionals amb les noves aportacions sobre el desenvolupament infantil: l'autonomia i materials de Maria Montessori, la creativitat de Reggio Emilia, els centres d'interès de Decroly, els aprenentatges primerencs amb Glenn Doman,  les intel·ligències múltiples de Gardner...